Vlaams Gewest

1. Reglementering Nieuwe tanken

Stookolietank met een inhoud van minder dan 5.000 liter

Nieuwe mazouttanks met een inhoud van minder dan 5.000 liter mogen enkel geplaatst worden onze toezicht van een “erkende technicus” die er zich van moet kunnen vergewissen dat de plaatsing gebeurt volgens de opgelegde normen en reglementering. Na afloop van de werken, overhandigt hij aan de eigenaar een conformiteitsattest van plaatsing.
Binnen de maand na de aanleg van de opslaginstallatie maakt de eigenaar, of op zijn verzoek de installateur hiervan melding bij de bevoegde dienst van “AMINAL” (Adminstratie, Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, afdeling water). Deze aangifte, die gebeurt aan de hand van een standaardformulier, bevat de volgende gegevens : de naam en het adres van de persoon die de melding doet, de identificatie van de installateur of de erkende technicus, het adres van het onroerend goed, een schets die de ligging van de opslagtank aangeeft en tenslotte een kopie van het conformiteitsattest (van de installatie, bouw en drukproef van het reservoir).
De volgende ondergrondse tanks (rechtstreeks ingegraven) zijn toegelaten :
– Een dubbelwandige metalen tank
– Een enkel- of dubbelwandige polyestertank
– Een betonen tank (prefab tank)
De volgende tanks geplaatst in een groeve (toegangelijk of niet) zijn toegelaten :
– Elke metalen of niet metalen tank met een enkele of dubbele wand
De volgende bovengrondse tanks (niet in de bodem) zijn toegelaten :
– Dubbelwandig, in polyester, metaal of synthetisch als er geen inkuiping noch een opvanglade aanwezig is
– Enkel- of dubbelwandig, in polyester, metaal of synthetisch als een inkuiping of opvanglade aanwezig is.

Tank met een inhoud van meer dan 5.000 liter en minder dan 10.000 liter

Een dergelijke nieuwe mazouttank moet eveneens worden geplaatst onder toezicht van een “erkende technicus” die na afloop van de installatie een conformiteitsattest bezorgt aan de eigenaar of de gevolmachtigde persoon (bij mede-eigendom).
In dit geval moet de melding gebeuren bij de gemeentediensten via een aangetekende brief aan het College van Burgemeester en Schepenen. De installatie mag in gebruik worden genomen vanaf de dag die volgt op de verzending van deze aangifte.
De melding gebeurt aan de hand van een standaardformullier en moet de volgende gegevens bevatten : de naam en het adres van de persoon die de melding doet, de identificatie van de installateur of de erkende technicus, het adres van het onroerend goed, een schets die de ligging van de opslagtank (nl. Een nieuwe tank) aangeeft en tenslotte een kopie van het conformiteitsattest (van de installatie, bouw en drukproef van het reservoir)
De volgende ondergrondse tank (rechtstreeks ingegraven) en gelegen buiten een beschermingszone zijn toegelaten :
– een dubbelwandige metalen tank uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem een niet-metalen enkel- of dubbelwandige tank
De volgende ondergrondse tank (rechtstreeks ingegraven) en gelegen binnen een beschermingszone zijn toegelaten :
– een metalen of niet-metalen tank, dubbelwandig uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem
De enkelwandige tanks geplaatst in een groeve (toegankelijk of niet) binnen of buiten een beschermingszone zijn
– enkelwandig als zij uitgerust zijn met een lekdetectiesysteem
De toegelaten bovengrondse tanks (niet in de bodem) binnen of buiten een beschermingszone zijn
– enkelwandig wanneer zij zich in een inkuiping bevinden of
– dubbelwandig als zij uitgerust zijn met een permanent lekdetectiesysteem
Tenslotte vermelden we nog de laatste verplichting opgelegd voor alle nieuwe opslaginstallaties die in het Vlaams Gewest worden geplaatst. Alle nieuwe mazouttanks moeten namelijk uitgerust worden met een overvulbeveiligingssysteem (fluitsignaal-sonde) dat een maximum veiligheid tijdens de leveringen van mazout waarborgt.
Wanneer de mazouttank conform de vigerende wetgeving werd geplaatst, onder toezicht dus van een “erkende technicus”, worden een groene dop en een merkplaat op de vulmond geplaatst. Voor de mazoutleverancier is dit het bewijs dat de tank volledig in orde is. De technicus bezorgt aan de eigenaar een conformiteitsattest.

2. Reglementering Bestaande tanken

In juli 1995 publiceerde het Vlaams Gewest, onder de naam Vlarem titel I, een klasse beschermingszone van alle installaties die een potentieel risico vormden voor het milieu en dit volgens de activiteitensector en de gebruikte producten. Daarnaast werden in Vlarem titel II ook de exploitatievoorwaarden vermeld waaraan de geklasseerde installaties moesten voldoen.
Deze milieureglementering (Vlarem) laat, per activiteitensector, afwijkingen toe van de oorspronkelijke reglementering met een beperkte toepassing in de tijd. Een dergelijke afwijking werd onlangs opgesteld onder de naam “Milieubeleidsovereenkomst” (MBO). De MBO handelt over de eerste controle van bestaande mazouttanks, namelijk de mazouttanks die voor de eerste maal werden gevuld vóór 01/08/1995, met een inhoud van minder dan 20.000 liter en gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen, voor privé-gebruik en/of beroepsdoeleinden.
De MBO voorziet :
  • De verplichte plaatsing van een overvulbeveiliging vóór 01/08/2000 zodat de tank verder kan worden gevuld. Indien het technisch onmogelijk is een dergelijk systeem te plaatsen, mag de tank enkel worden gevuld in aanwezigheid van de klant tot 01/08/2002.
  • Een eerste periodieke controle en een dichtheidsproef (zie hieronder) van de ondergrondse tanks vóór 01/08/2002.
  • Een eerste periodieke controle van de bovengrondse tanks vóór 01/08/2003.
  • Een prioritaire controle van de installaties die in beschermingszones en waterwingebieden gelegen zijn.
Na uitvoering van al deze controles is de technicus verplicht u een attest te overhandigen. De MBO voorziet eveneens een werkgroep voor de eventuele uitbouw van een financierings- of verzekeringsmechanisme voor het dekken van de saneringskosten bij eventuele bodemverontreiniging. Precieze gegevens omtrent de toepassingsvoorwaarden of de werking van dit financierings- of verzekeringsmechanisme zijn op dit ogenblik niet beschikbaar. Door de complexiteit van dit systeem is het onmogelijk de uitbouw ervan en nog minder de datum van inwerkingtreding, te garanderen.