Algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden

1. De facturen zijn opgesteld op basis van prijzen, van kracht op de dag van levering.

2. De facturen zijn betaalbaar de dag van levering, contant, met bancontact of door storting op rekening van de N.V. Henri Verdickt.

3. Toegestane kortingen zijn niet meer van kracht en vervallen van rechtswege indien de factuur niet contant betaald wordt.

4.Te late betaling of niet-betaling :

4.1. Indien de klant een consument is in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek van economisch recht : de niet-betaling van een factuur op de dag van de levering of op de vervaldag leidt, nadat een herinnering 14 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, te rekenen vanaf (1) de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch is verzonden of (2) de derde werkdag volgend op de dag waarop de aanmaning met een ander middel is verzonden, tot de debitering van nalatigheidsinteresten vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering wordt verzonden, berekend tegen de wettelijke rentevoet voor handelstransacties, en tot de debitering, bij wijze van forfaitaire onherleidbare vergoeding voor administratieve kosten, van een bedrag gelijk aan (1) € 20 als het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk is aan € 150, of (2) € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde bedrag tussen € 150,01 en € 500 is, of (3) € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van 2000€ als het verschuldigde bedrag hoger is dan € 500.

4.2. Indien de klant geen consument is in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek van economisch recht: de niet-betaling van een factuur op de dag van de levering of op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot de aanrekening van verwijlintresten berekend tegen de wettelijke intrestvoet voor handelstransacties vermeerderd met 2% en de aanrekening, bij wijze van forfaitaire en onherleidbare vergoeding voor administratieve kosten, van een bedrag gelijk aan 10% van de onbetaalde hoofdsom, met een minimum van € 50.

5. Leveringen en vervoer. De verbintenis tot levering wordt geschorst in geval van stocktekort en/of gebrek aan transportmiddelen.
De N.V. Henri Verdickt heeft het recht de levering te laten uitvoeren door om het even welke leverancier van haar keuze, en dit zonder de klant voorafgaandelijk te verwittigen. De klant verkrijgt daarenboven niet het recht de bestelling te annuleren en/of schadevergoeding te eisen.

6. De leveringsdata, ook al worden zij nauwkeurig aangeduid gelden slechts als inlichting en worden onder voorbehoud gegeven zonder dat zij als bindend kunnen beschouwd worden. Vertraging in de levering, om welke reden ook, zal nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, behoudens in geval van bedrog vanwege de N.V. Henri Verdickt. De niet op de voorziene datum geleverde bestellingen blijven onverkort van kracht. Na het verstrijken van een periode van drie maanden na de bestelling heeft elke partij het recht de bestelling te verbreken zonder dat de andere partij recht heeft op enige schadevergoeding tenzij deze andere partij de klant is, deze laatste een voorschot heeft betaald bij de bestelling en S.A. Henri Verdickt in gebreke blijft met de terugbetaling; in dit geval zal de niet- terugbetaling, nadat een aanmaning onbeantwoord is gebleven gedurende de periode bepaald in artikel 4. In dit geval leidt de niet-terugbetaling, na het uitblijven van een aanmaning gedurende de in artikel 4.1. lid 2 hierboven vermelde termijn, tot de debitering van verwijlintresten berekend tegen de wettelijke interestvoet voor handelstransacties en tot de debitering, bij wijze van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, van een bedrag gelijk aan 5% van het bedrag van de niet-terugbetaalde waarborgsom.

7. Door de bestelling van een welbepaalde hoeveelheid erkent de klant dat hij zijn stookolietank nagezien heeft en dat de bestelde hoeveelheid zonder gevaar voor overloop kan geleverd worden. De klant ontslaat de NV Henri Verdickt en haar aangestelde van elke aansprakelijkheid voor elk incident, veroorzaakt door het feit dat er in de stookolietank geen voldoende ruimte meer was om de bestelde hoeveelheid te kunnen opslaan. In elk geval zal de aansprakelijkheid van de N.V. Henri Verdickt steeds beperkt zijn tot de waarde van de geleverde stookolie.

 

7.1. Voor leveringen van minder dan 1.000 liter rekenen wij een verplaatsingsvergoeding aan van € 50 excl. 21% btw.

8. De geleverde, en niet of zelfs gedeeltelijk betaalde hoeveelheid stookolie, blijft onze eigendom tot volledige betaling.

9. Bijdrage Sociaal Stookoliefonds inbegrepen in factuurprijs.

10. Bijdrage Apetra inbegrepen in factuurprijs.

11. Elk gebruik dat aanleiding geeft tot een aanvullend bedrag inzake accijnzen, verplicht u tot de spontane betaling ervan op het kantoor der accijnzen. Toegepast tarief: gasolie verwarming: 17,2564 euro/m3, gasolie-diesel voor verwarmingsdoeleinden : 17,2564 euro/m3, gasolie-diesel voor industriële en commerciële toepassingen : 22,8845 euro/m3 , diesel : 22,8545 euro/m3 , kerosine (lampolie): 19,5580 euro/m3.

12. Ingeval van niet betaling heeft de N.V. Henri Verdickt, na verzending van een ingebrekestelling, het recht de geleverde hoeveelheid brandstof terug te nemen; de klant erkent dat de NV Henri Verdickt het onherroepelijke recht heeft zijn pompinstallatie aan te sluiten op stookolietank om alzo de geleverde en niet betaalde hoeveelheid uit de tank te pompen.

13. Klachten. Aard en kwaliteit van de geleverde stookolie moeten nagezien worden bij levering. Eventuele klachten dienen ons tenminste kenbaar gemaakt worden binnen de 2 jaar na levering. De N.V. Henri Verdickt zal gerechtigd zijn, klachten die nadien zouden gemeld worden, af te wijzen als laattijdig. Klachten schorten de eisbaarheid der factuur niet op.

14. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De bevoegde vrederechter is die van het kanton Meise.