Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. De facturen zijn opgesteld op basis van prijzen, van kracht op de dag van levering.

2. De facturen zijn betaalbaar de dag van levering, contant, met bancontact of door storting op rekening van de N.V. Henri Verdickt.

3. Toegestane kortingen zijn niet meer van kracht en vervallen van rechtswege indien de factuur niet contant betaald wordt.

4. Ingeval van niet betaling op de dag van de levering of op de overeengekomen
vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend van 12% per jaar, evenals een conventionele verhoging van 10% met een minimum van € 50.

5. Leveringen en vervoer. De verbintenis tot levering wordt geschorst in geval van stocktekort en/of gebrek aan transportmiddelen.
De N.V. Henri Verdickt heeft het recht de levering te laten uitvoeren door om het even welke leverancier van haar keuze, en dit zonder de klant voorafgaandelijk te verwittigen. De klant verkrijgt daarenboven niet het recht de bestelling te annuleren en/of schadevergoeding te eisen.

6. De leveringsdata, ook al worden zij nauwkeurig aangeduid gelden slechts als inlichting en worden onder voorbehoud gegeven zonder dat zij als bindend kunnen beschouwd worden. Vertraging in de levering, om welke reden ook, zal nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, behoudens in geval van bedrog vanwege de N.V. Henri Verdickt. De niet op de voorziene datum geleverde bestellingen blijven onverkort van kracht. Na het verstrijken van een periode van drie maanden na de bestelling heeft elke partij het recht de bestelling te verbreken zonder dat de andere partij recht heeft op enige schadevergoeding.

7. Door de bestelling van een welbepaalde hoeveelheid erkent de klant dat hij zijn stookolietank nagezien heeft en dat de bestelde hoeveelheid zonder gevaar voor overloop kan geleverd worden. De klant ontslaat de NV Henri Verdickt en haar aangestelde van elke aansprakelijkheid voor elk incident, veroorzaakt door het feit dat er in de stookolietank geen voldoende ruimte meer was om de bestelde hoeveelheid te kunnen opslaan. In elk geval zal de aansprakelijkheid van de N.V. Henri Verdickt steeds beperkt zijn tot de waarde van de geleverde stookolie.

8. De geleverde, en niet of zelfs gedeeltelijk betaalde hoeveelheid stookolie, blijft onze eigendom tot volledige betaling.

9. Bijdrage Sociaal Stookoliefonds inbegrepen in factuurprijs.

10. Bijdrage Apetra inbegrepen in factuurprijs.

11. Elk gebruik dat aanleiding geeft tot een aanvullend bedrag inzake accijnzen, verplicht u tot de spontane betaling ervan op het kantoor der accijnzen. Toegepast tarief: gasolie verwarming: 18,6521 euro/m3, gasolie-diesel verwarming (extra) : 17,2564 euro/m3, gasolie-diesel voor landbouwdoeleinden : 0%, gasolie-diesel voor commerciële en industriële doeleinden: 22,8845, kerosine (lampolie): 19,5580 euro/m3.

12. Ingeval van niet betaling heeft de N.V. Henri Verdickt, na verzending van een ingebrekestelling, het recht de geleverde hoeveelheid brandstof terug te nemen; de klant erkent dat de NV Henri Verdickt het onherroepelijke recht heeft zijn pompinstallatie aan te sluiten op stookolietank om alzo de geleverde en niet betaalde hoeveelheid uit de tank te pompen.

13. Klachten. Aard en kwaliteit van de geleverde stookolie moeten nagezien worden bij levering. Eventuele klachten dienen ons tenminste kenbaar gemaakt worden binnen de 2 jaar na levering. De N.V. Henri Verdickt zal gerechtigd zijn, klachten die nadien zouden gemeld worden, af te wijzen als laattijdig. Klachten schorten de eisbaarheid der factuur niet op.

14. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken te Brussel en in voorkomend geval het Vredegerecht van het kanton Meise bevoegd.